طراحی

طراحی معماری
مطالعات اولیه
مرحله اول در طراحي معماري، شناخت پروژه مي باشد.
در اين مرحله، با جمع آوري اطلاعات و  و بررسي موقعيت پروژه  ودريافت نظرات و نيازهاي
کارفرما، دور نمايي از چگونگي اجرای پروژه بدست مي آيد .

از جمله خدماتي که در مرحله مطالعات اوليه توسط اين گروه قابل ارائه مي باشد؛ مطالعات امکان سنجي و تحليل ميزان موفقيت پروژه با توجه به نياز بازار است. بررسي داده هاي ناشي از اين مطالعات کمک شاياني به تعيين کاربري پروژه و تناسب زيربناي بخش هاي مختلف مي نمايد. اين خدمات بخصوص براي کارفرمايان بخش خصوصي بسيار حياتي و ثمربخش خواهند بود.

از قدم هاي اصلي در مرحله مطالعات، بازديد از سايت پروژه است. هر سايتي چه به لحاظ موقعيت جغرافيايي و عوارض طبيعي زمين و چه به لحاظ شرايط پيراموني ، از شرايطي منحصر به فرد برخوردار است.

مرحله طراحي
بر اساس جميع اطلاعات گردآوري شده در خصوص پروژه و همچنين تجربيات طراح پروژه، کانسپت طرح در ذهن طراح شکل مي گيرد.
 هر اندازه که طرح داراي کانسپت منسجم تري باشد، در روند تکميل و يا تغيير آن کمتر معضلي پديد مي آيد.

پس از گردآوري اطلاعات مورد نياز طرح و بر اساس يک ايده جامع، جهت جوابگويي به عملکرد پروژه، بايد نحوه سازمان دهي فضايي طرح توسط طراح پايه ريزي شود.
نوع سازمان دهي فضايي و ريز فضاهاي موجود در برنامه فيزيکي و تعريف چگونگي ارتباط بين آنها، منجر به تهيه دياگرام فضايي طرح مي گردد که بيانگر ارتباط متقابل فضاها در راستاي شکل گيري پروژه است.

تهیه نقشه های اجرائی
پس از طي مراحل طراحي اوليه، با لحاظ مباحث سازه اي و توجه به نکات تاسيساتي، همزمان با تهيه نقشه هاي سازه و تاسيسات مکانيکي و برقي، طرح معماري نيز کامل تر شده و بسوي اجرايي شدن پيش مي رود. از خصوصيات مرحله فاز 2 يا همان تهيه نقشه هاي اجرايي، تغييرات ناگزيريست که بالطبع نقشه هاي معماري را نيز دستخوش تحول قرار مي دهند. اما نکته حائز اهميت آن است که هر چه فرآيند طراحي اوليه با پايبند بودن به کانسپت طرح، با تامل و تفکر بيشتري انجام شده باشد و مباحث سازه اي و تاسيساتي نيز در جايگاه خود مورد توجه قرار گرفته باشند، اعمال تغييرات در مرحله فاز 2 سهل تر بوده و تطبيق آنها با طرح، معضلات کمتري را در پي خواهد داشت.