نظارت و اجرا

در مرحله اجرا و ساخت نيز، تغييرات جزء لاينفکي از پروژه هاي ساختماني به شمار مي آيند. طرح از لحظه
خلق تا تکميل طراحي، فاز 2 و سپس اجرا مرتب دستخوش تغييراتي مي شود که با نگاهي جامع و بر اساس
 ايده اي واحد، مي توان اين تغييرات را در جهت تکميل و رفع نواقص پروژه بکارگرفت. با حاکم بودن کانسپت و
ايده به عنوان روح طرح و با نظارت مستمر طراح از لحظه خلق تا تکميل ساخت، پروژه همچون روحي در کالبدي متغيير به کمال مي رسد. حال آنکه در صورت عدم حضور طراح در مرحله ساخت و عدم تبعيت از ايده هاي اوليه، شايد ديگر چيزي از آن مخلوق نخستين باقي نماند.